Štúdia Univerzity v Pécs o pacientoch s rakovinou hrubého čreva

Štúdia sa uskutočnila v roku 2010 na Katedre chirurgie Univerzity v Pécs pod vedením vtedajšieho hlavného profesora s jednoročným dlhodobým sledovaním 40 ľudí, ktorí podstúpili operáciu. Zo 40 osôb bolo 20 osôb v kontrolnej skupine a 20 osôb pilo 0,25 l čaju trikrát denne. Počas štúdie boli prvý deň, týždeň a po 3, 6 a 12 mesiacoch odobraté vzorky krvi a expresia onkogénov c-myc, Ha-ras, Bcl-2, Ki-ras, supresor nádoru p53. merali sa nádorové markery CA19-9 a CEA, ako aj antioxidačná kapacita krvi.

Počas 12 mesiacov sa expresia onko a tumor supresorových génov znižovala intenzívnejšie u testovaných pijanov čaju v porovnaní s kontrolnou skupinou. V 12. mesiaci bol rozdiel signifikantný najmä v expresii protoonkogénu c-myc a Ha-ras, ktorá klesla výraznejšie v porovnaní s nekonzumentskou kontrolnou skupinou. Medzi pijákmi čaju sa zvýšila antioxidačná kapacita krvi.

Použitá literatúra:

Acta Alimentaria, Vol. 40 (3), pp. 356-363 (2011),
Akadémia Kiadó, Budapest

Dá sa stiahnuť online:

https://akjournals.com/view/journals/066/40/3/article-p356.xml?body=contentsummary-26839